Utvärdering av införande av sanktionsavgifter istället för straff

Vi har beslutat att senarelägga arbetet med projektet "Utvärdering av införande av sanktionsavgifter istället för straff".

Status i projektet

Alla projekt vi startar följer myndighetens process för att säkerställa att innehållet i våra rapporter håller rimlig vetenskaplig nivå och god kvalitet. En fas i processen är  kvalitetsgranskning då kunskapssammanställningar, analyser och utvärderingsrapporter granskas av två oberoende externa experter/expertgrupper. Vid kvalitetsgranskningen av detta utvärderingsprojekt framkom att det krävs en rad olika åtgärder för att säkerställa relevansen och den vetenskapliga nivån. Av den anledningen har myndigheten beslutat att senarelägga arbetet med projektet "Utvärdering av införande av sanktionsavgifter istället för straff".