nyheter

Nu har vi startat

Datum

1 juni, 2018

NÄR

1 juni 2018

Arbetet med att starta Myndigheten för arbetsmiljökunskap – MynAK – inleddes i januari 2016. Regeringen tillsatte då en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö samt för utvärdering av arbetsmiljöpolitik borde inrättas och utformas. Utredaren fick senare även i uppdrag att överväga olika alternativ och föreslå var man långsiktigt bör placera ansvaret för att utveckla och ta fram nya riktlinjer som stödjer evidensbaserad praktik för företagshälsovården.

Den 28 mars 2017 överlämnade utredningen sitt betänkande Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28). Utredningen föreslog att ett nationellt arbetsmiljöcentrum skulle inrättas med uppdrag att samla och sprida kunskap om arbetsmiljö, utvärdera arbetsmiljöpolitiken, ta fram riktlinjer till företagshälsovården och stärka Sveriges internationella arbetsmiljöarbete.

Regeringen beslutade därefter, den 7 september 2017, att ge direktiv  till en särskild utredare att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (tilläggsdirektiv gavs den 1 mars och den 19 april 2018). Efter att utredaren redovisat sitt uppdrag påbörjade myndigheten sitt arbete den 1 juni 2018.