Friska arbetsplatser belastar rätt 2020-2022

Miljontals arbetstagare i hela Europa lider av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Trots förebyggande insatser ligger belastningsbesvär fortsatt i topp på listan över arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa, ofta i kombination med andra hälsoproblem.  Därför kommer vi tillsammans med bland annat EU-OSHA, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter, Prevent och Sunt Arbetsliv att under tre år driva en kampanj för att öka medvetenheten om detta omfattande arbetsmiljöproblem.

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är funktionsnedsättningar i kroppsstrukturer såsom muskler, leder och senor som främst orsakas eller förvärras av arbete eller av effekterna av den omedelbara arbetsmiljön. De kan vålla stor skada för en persons livskvalitet och arbetsförmåga, samt är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning, sjukfrånvaro och tidig pensionering. Denna kampanj handlar inte bara om att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsbesvär och deras negativa inverkan för enskilda individer, företag och samhället, utan syftar även till att främja samarbete för att säkerställa att effektiva förebyggande åtgärder vidtas för att åtgärda belastningsbesvär.

Belastningsbesvär är möjliga att förebygga och hantera

Att främja en förebyggande kultur där både arbetsgivare och arbetstagare deltar är avgörande för att åtgärda problem med arbetsrelaterade belastningsbesvär. Samarbete mellan arbetsgivare, chefer och arbetstagare skapar en gemensam förståelse för frågan och leder till varaktiga förbättringar.

Tre tips för ett framgångsrikt arbete:

  • Riskbedömning av arbetsplatsen
    Detta är grunden för ett framgångsrikt förebyggande arbete och bör inbegripa utarbetande, bedömning och genomförande av förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder. Riskbedömningsprocessen bör regelbundet ses över och uppdateras.
  • En kombination av förebyggande åtgärder och att eliminera/kontrollera risker
    Detta bör ha högsta prioritet på alla arbetsplatser. Eftersom belastningsbesvär orsakas av flera olika faktorer är det bäst att ha en kombinerad strategi, som till exempel innehåller åtgärder som är inriktade på arbetsplatsen (t.ex. ergonomi), arbetsorganisationen (t.ex. tillåta raster), psykosociala faktorer (exempelvis ge arbetstagarna kontroll över arbetstakten) och arbetstagarna (till exempel erbjuda utbildning om bra arbetsställningar).
  • Uppmuntra till arbetstagarmedverkan
    Arbetstagarna bör delta i att fastställa risker för belastningsbesvär och förebyggande lösningar för att hjälpa företag att utveckla övergripande policyer om hantering av belastningsbesvär. EU-Oshas samtalsöppnare för arbetsplatsdiskussioner om belastningsbesvär kan användas för att underlätta gruppdiskussioner på arbetsplatsen eller vid utbildning. De vanligaste arbetsrelaterade belastningsbesvären är ryggvärk och smärtor i de övre extremiteterna. Fysiska, organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer kan bidra till att de uppstår.

På EU-Oshas kampanjwebb hittar du mer information och lärande exempel på hur man arbeta med arbetsrelaterade belastningsbesvär.