Utvärdering riktlinjer

Enkätfrågor utvärdering av processen för framtagande av riktlinje

Vi är intresserade av att veta hur du som ingått i någon av de båda riktlinjegrupperna upplevt arbetet med att arbeta fram riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Syftet är att utveckla processen och rätta till sådant som fungerat mindre bra inför framtida arbete. Stort tack för din medverkan!

Formulär

Namn (frivilligt)
Om du angett namn, kan vi ta kontakt med dig om vi har ytterligare frågor?
Vilka riktlinjer arbetade du med?

1. Överlag, hur bedömer du att samarbetet i projektgruppen fungerat?

2. Hur har samarbetet med myndighetens processledare fungerat?

3. Överlag, hur bedömer du att kommunikationen i projektgruppen fungerat?

4. Det var tydligt för mig vilken min roll i projektet var:

5. Hur upplevde du rollfördelningen i projektet som helhet?

6. Hur bedömer du att arbetsprocessen som helhet fungerat?

7. Hur tycker du att upplägget att arbeta på distans har fungerat?

9. Hur tycker du att Teams som arbetsplattform har fungerat?

11. Hur nöjd är du med projektets resultat?

12. Bedömer du att de färdiga riktlinjerna skulle kunnat bli bättre på något sätt?

13. Deltog du i webbinariet ?
13a. Om ja - hur upplevde du att planeringsarbetet inför webbinariet fungerade?

14. Hur upplever du att de praktiska detaljerna rörande avtal, ersättning etcetera fungerat?

16. Skulle du kunna tänka dig att medverka i ett liknande projekt igen?