Coronapandemins effekter på arbetsmiljön i Sverige och jämförbara länder

Vi jämför hur arbetsmiljön påverkades under coronapandemin i utvalda länder med likartad lagstiftning och infrastruktur som i Sverige. I arbetet har vi bland annat gjort intervjuer med representanter från myndigheter och arbetsmarknadens parter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Tyskland.

I projektet ”Internationella jämförelser om coronapandemins påverkan på arbetsmiljö” sammanställer och producerar vi ny kunskap om coronapandemins effekter på kort och lång sikt i några utvalda länder. I första hand fokuserar vi på arbetstagare som har arbetat på distans hemifrån men även på arbetstagare som har arbetat kvar på sina ordinarie arbetsplatser och inte haft möjlighet att arbeta hemifrån och därmed riskerat att bli smittade av coronaviruset.

I arbetet använder vi bland annat en metod som är inspirerad av Design science research (DSR) ursprungligen utvecklad för innovativ design av bland annat produkter och datasystem, men som också använts för att identifiera problem och utvecklingsbehov kopplat till organisatoriska frågor. I projektet används metoden i kombination med genomförda intervjuer.

Sanny Shamoun processledande analytiker för ”Internationella jämförelser om coronapandemins påverkan på arbetsmiljö”.
format_quote

Det är intressant att göra den här typen av kombination av metodik och intervjuer. Med de intervjuer som vi genomfört med representanter från de olika länderna och deras erfarenheter så tror jag att resultaten kan utgöra ett underlag för diskussion om ett antal frågeställningar som aktualiserats under pandemin och som vi fortfarande ställer och även kommer att behöva diskutera.

Jämförelser av regelverk

Arbetet går nu in i en intensiv fas då de sista intervjuerna genomförs samtidigt som resultaten börjar sammanställas i en rapport. Tillsammans med processledande analytiker Sanny Shamoun från myndigheten arbetar Ann-Beth Antonsson, konsult och Lisa Schmidt från Karolinska Universitetssjukhuset med rapporten.

Ann-Beth Antonsson om arbetet hittills:

format_quote

Jag har gjort 20 intervjuer från samtliga fem länder och efter detta återstår minst fem intervjuer. I intervjuerna diskuterar vi utöver pandemins effekter på arbetsmiljön även likheter och skillnader i regelverk och det finns helt klart intressanta skillnader mellan länderna. Det finns också flera frågeställningar kopplade till framtida distansarbete som sannolikt kommer att diskuteras mycket framöver.

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. För att genomföra regeringsuppdraget har vi valt att organisera arbetet i sex olika delprojekt. ”Internationella jämförelser om coronapandemins påverkan på arbetsmiljö” är ett av dessa projekt och ska komplettera de andra projekten som genomförs inom uppdraget (vissa av dessa omfattar internationella jämförelser för vissa arbetstagargrupper).