Arbetslivskriminalitet och dess konsekvenser på arbetsmiljön

I det här projektet inhämtar och sammanställer vi kunskap om arbetslivskriminalitet i relation till arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

Bakgrund

Arbetslivet har blivit mer komplext och den organiserade arbetslivsbrottligheten antas leda till försämrad arbetsmiljö. Arbetslivskriminalitet kan också leda till att företag som följer exempelvis arbetsmiljölagstiftningen riskerar att konkurreras ut.

Arbetslivskriminalitet kan omfatta alltifrån olika överträdelser av arbetsmiljöregelverket, skattelagstiftningen och viss välfärdsbrottslighet. Det kan till exempel handla om penningtvätt, bedrägerier, arbete utan tillstånd, människohandel, arbetstagare som riskerar osäkra arbetsvillkor, låga löner, allvarliga kränkningar av arbetstagarnas rättigheter och minskat skydd för arbetstagare enligt arbetsrätt- och socialskyddslagstiftning.

Uppdelat i tre delprojekt

Projektet är uppdelat i tre delprojekt med varsitt syfte och mål.